powrót05.05.10 //

Szczęśliwe zakończenie audytu w Mieście Dialogu

Szczęśliwe zakończenie audytu w Mieście Dialogu

Miasto Dialogu w Łodzi – instytucja kultury założona przez Fundację Festiwal Dialogu Czterech Kultur i Urząd Miasta Łodzi – otrzymała protokół z przeprowadzonego audytu. Uznaje wynik tego audytu za pozytywny, bo potwierdził znane już informacje, a kontrolerzy nie dopatrzyli się istotnych nieprawidłowości.

Najważniejsze ustalenia audytu:
  • w 2009 r. Miasto Dialogu przekroczyło planowane koszty o 298 860 zł (w czasie kryzysu wycofał się jeden ze sponsorów, a Festiwal zdecydował się nie odwoływać zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Deficyt został pokryty ze środków na tegoroczny Festiwal dop.wł.)
  • Fundacja Festiwal Dialogu Czterech Kultur pozyskała w 2009 r. pieniądze od sponsora i przeznaczyła tę kwotę na spłatę swoich zobowiązań. Wątpliwości budzi fakt, czy środki te nie powinny być przekazane do Miasta Dialogu.
Protokół z audytu informuje jednak, że 15 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miasta odbyły się rozmowy dotyczące doprecyzowania zapisów umowy, tak by Fundacja mogła pozyskiwać środki od sponsorów i bez wątpliwości przeznaczać je na swoją działalność statutową. Uzgodniono, że umowa zostanie zmieniona.

Ponadto w protokole odnotowano min. nieścisłości w prowadzeniu teczek osobowych (np. niechronologiczne ułożenie dokumentów), czy niedostatecznie restrykcyjne podejście do umów zlecenia (np. brak kar umownych za nieterminowe wykonanie zlecenia).

Komentarz Miasta Dialogu:

Ustalenia z przedstawicielami Urzędu Miasta odnośnie zmiany zapisów umowy ostatecznie rozwiązuje problem pozyskiwania pieniędzy od sponsorów.

O zaistnieniu deficytu Miasto Dialogu informowało opinię publiczną w lipcu 2009 r. Powodem było wycofanie się w ostatniej chwili jednego ze sponsorów. Dyrekcja Miasta Dialogu zobowiązuje się nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości.

Biorąc pod uwagę niewielką wagę pozostałych ustaleń audytu dyrekcja Miasta Dialogu uznaje efekt audytu za pozytywny.

Uwaga:
W 2009 r. budżet Festiwalu wynosi ok. 3 mln zł, z czego rzeczywiste dofinansowanie ze strony Miasta wynosi 1,74 mln zł. Pozostałą kwotę Festiwal pozyskał samodzielnie.

Katarzyna Knychalska
Dyrektor Naczelny Miasta Dialogu